O nás

História

Agrodružstvo Bánová vzniklo po transformácii bývalého Roľníckeho družstva Brezovec na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.10.1997 v zmysle §221 a nasl. Obchodného zákonníka a schválením stanov. Roky rozkvetu a prosperity družstva pomali ustupovali, až sa družstvo ocitlo na hranici krachu. Bolo nutné urobiť cielené opatrenia, aby sa predišlo nepriaznivému osudu a tak sa koncom roku 2014 na členskej schôdzi zmenilo predsedníctvo družstva. Prišli nové investície, vízie ako prinavrátiť družstvu jeho stratený šat. Našou prvoradou snahou bolo znížiť odkázanosť družstva na štátne dotácie a zabezpečiť aby boli príjmy družstva v oblasti podnikateľských aktivít dostačujúce na pokrytie chodu družstva. Dlho sme sa rozhodovali a analyzovali, s akým podnikateľským zámerom do agrobiznisu vstúpime, aby to malo ekonomický zmysel a zároveň sme mohli opäť rozbehnúť tradičnú výrobu a zlepšovať potravinovú sebestačnosť Slovenska. Zamerali sme sa na ekologickú výrobu, chov kvalitného ekologického hovädzieho dobytka a výrobu inovatívnych produktov v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby. Náš predseda pôsobí viac ako 30 rokov v oblasti poľnohospodárstva a spolu s ďalšími partnermi nastavili nový chod, záchranu a ozdravenie podniku. Nanovo sa nastavila rastlinná a živočíšna výroba s finálnou koncovkou predaja spotrebiteľovi.
 
 

Súčasnosť

V súčasnosti sú naše podnikateľské aktivity zamerané najmä na kvalitný chov, výrobu a predaj. Našou prioritou bolo zrekonštruovanie chátrajúcich objektov Hospodárskych dvorov v Bánovej a vo Hôrkach, nákup novej mechanizácie pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, nákup technologických liniek na výrobu granulovaných krmív.
 
 
 
OBHOSPODAROVANÁ VÝMERA 160 ha
EKOLOGICKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA: 160 ha
 
LOKALIZÁCIA:
Agrodružstvo Bánová vykonáva poľnohospodárske činnosti v 4 katastrálnych územiach.
 
HOSPODÁRSKE DVORY:
Hospodársky dvor Bánová
Hospodársky dvor Hôrky


Apríl 2016 – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky vydal Agrodružstvu Bánová Osvedčenie o zápise krmivárskeho podniku do registra. Registračné číslo: SK 400732
 

 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2015 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby. 4.1 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2016 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na rekonštrukciu budovy a zakúpenie granulačnej linky, projekt 4.2 
 
 
NAŠE ZAMERANIE
 
ARCHÍV
VIDEO
KONTAKT
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Reg. UKSUP: SK400732
010 04 Žilina
TEL.: +421 41 763 45 54
SÍDLO
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
010 04 Žilina - Bánová
IČO: 36376353
DIČ: 2020097244
IČ DPH: SK 2020097244